Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden JP TENNIS & PADEL WINTERLESSEN 2021/2021

“de leerling” enerzijds en “de tennisschool” anderzijds, komen overeen als volgt:

Artikel 1.

De leerling geeft hierbij opdracht aan de tennisschool, gelijk de tennisschool van de leerling in opdracht aanneemt, om ingaande gedurende periode van 20 weken (jeugd- en volwassen leden) gedurende 1 (zegge één) uur of 1½ (zegge anderhalf) of 2 (zegge twee) uur aan de leerling tennisles te geven op de tennispleinen van NTC te Pelt. De lessen worden in opvolgende weken gegeven. Met uitzondering van schoolvakanties en officiële feestdagen.

Artikel 2.

De tennisschool heeft recht op een vergoeding groot: (zie bijlage tarieven trainingen), voor de volledige trainingsperiode, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting. De lessen bestaan uit 20 weken. Het lesgeld dient maximaal 2 weken na aanvang van de eerste les aan de tennisschool te zijn betaald.

Artikel 3.

Indien lessen uitvallen door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, door ziekte van de leraar, of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan zullen die lessen alsnog worden gegeven na de laatste officiële training zoals aangegeven in het schema (uitgedeeld voor aanvang van de trainingen). Deze zal plaatsvinden in hetzelfde tennisseizoen en op een door de tennisschool vast te stellen tijdstip na overleg met de leerling. Indien bij slecht weer het veld onbespeelbaar is (te bepalen door leraar), dan is het totaal gegeven lestijd bepalend. Bij minder dan 50% van de gegeven lestijd wordt de les later ingehaald (onderling afgesproken tussen leerling(en) en tennisschool). Bij meer dan 50% van de lestijd wordt deze les als gegeven gerekend.

Artikel 4.

In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als gegeven beschouwd.

Artikel 5.

De leerling kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling.

Artikel 6.

De leerling draagt zelf zorg voor het door hem benodigde racket en kleding.

Artikel 7.

De leerling heeft het recht deze overeenkomst voor de toekomst te annuleren in geval van force majeure. Hiervan is met name sprake bij niet voorziene medische ongeschiktheid van de leerling om de tennissport te beoefenen of bij een op het moment van sluiten van deze overeenkomst niet voorziene verhuizing van de leerling naar een woning, liggende buiten het gebied, dat wordt ingesloten door een cirkel met een straal van 25 kilometer en met als middelpunt de tennisclub waar de lessen gegeven worden.

Artikel 8.

Bij annulering van de lessen door de leerling wordt na verrekening van de reeds gegeven lessen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventueel -om welke reden ook- in het verleden niet gegeven lessen, op de resterende cursuskosten een 50/50 regeling toegepast. De tennisschool restitueert binnen 4 weken de eventueel teveel vooruitbetaalde cursuskosten.

Artikel 9.

De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goed ­vinden van de leraar een derde in zijn plaats als leerling te doen treden, in welk geval de tennisschool niet tot restitutie gehouden is. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld.